Οι Υπηρεσίες μας

Έλεγχος ελαφρών οχημάτων

ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ   Ταυτοποίηση οχήματος, Σύστημα πέδησης, Σύστημα διεύθυνσης, Ορατότητα, Φώτα διασταύρωσης & πορείας, εμπρόσθια & οπίσθια φώτα θέσης, Φώτα πλευρικής σήμανσης, Φώτα Όγκου, Φώτα πορείας ημέρας, Φώτα πέδησης, Φωτεινοί δείκτες αλλαγής κατεύθυνσης, Φώτα έκτακτης ανάγκης (alarm), Εμπρόσθια & οπίσθια Φώτα ομίχλης, Φώτα Οπισθοπορείας, Φώτα της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας, Αντανακλαστήρες, Σημάνσεις ευδιακριτότητας & οπίσθιες πινακίδες σήμανσης, Υποχρεωτικές ενδεικτικές λυχνίες για τον εξοπλισμό φωτισμού, Άξονες, Τροχοί & ελαστικά, Σύστημα ανάρτησης, Πλαίσιο & εξαρτήματα πλαισίου, Θάλαμος (καμπίνα) οδηγού & αμάξωμα, Λοιπός εξοπλισμός
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ   Η δοκιμή γίνεται σε φρενόμετρο, ώστε να καθορίζεται ο λόγος πέδησης σε σχέση με τη μέγι­στη επιτρεπόμενη μάζα. Κατά τη δοκιμή στο φρενόμετρο ελέγχονται: Η συνολική απόδοση του συστήματος πέδησης.  Οι δυνάμεις πέδησης που αναπτύσσονται σε κάθε τροχό του ίδιου άξονα (μονόπλευρη πέδηση), Η διακύμανση των δυνάμεων πέδησης κατά τη διάρκεια πλήρους περιστροφής τροχού (οβαλότητα), Η απόδοση του χειροφρένου
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ – ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ   Με τον κατάλληλο εξοπλισμό (συγκλισιόμετρο/αποκλισιόμετρο), ελέγχεται η ευθυ­γράμμιση των διευθυντηρίων τροχών.
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ (ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ)   Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού(αμορτισερομέτρου)ελέγχεται εάν επιτυγχάνονται οι δεδομένες ελάχιστες τιμές σε κάθε αποσβεστήρα καθώς και η διαφορά μεταξύ τους κατά τον ίδιο άξονα.
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΩΝ   Με τη χρήση φωτομέτρου προσδιορίζεται εάν η σκόπευση και η ένταση των φανών διασταύρωσης και πορείας είναι εντός των ορίων που καθορίζονται.
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ   Με τη χρήση αναλυτή καυσαερίων ελέγχονται εάν οι εκπομπές καυσαερίων των βενζινοκίνητων ή υγραεριοκίνητων οχημάτων υπερβαίνουν τα επίπεδα που ορίζει ο κατασκευαστής. Οι ρύποι που μετρά ο αναλυτής καυσαερίων είναι το μονοξείδιο (CO), οι υδρογονάνθρακες (HC) καθώς και ο συντελεστής λάμδα (λ) που δεν αποτελεί ρυπαντή σε οχήματα με προηγμένο σύστημα ελέγχου των εκπομπών. Με τη χρήση αιθαλόμετρου ελέγχεται εάν η θολερότητα (K) των καυσαερίων των πετρελαιοκίνητων οχημάτων υπερβαίνει το επίπεδο που επιτρέπουν οι τιμές που καθορίζονται.

Έλεγχος δίκυκλων οχημάτων

ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
 • Ταυτοποίηση οχήματος / Σύστημα πέδησης / Σύστημα διεύθυνσης / Τιμόνι, κολόνα διεύθυνσης & τιμόνι οδήγησης δίκυκλου / Φώτα διασταύρωσης & πορείας / Εμπρόσθια & οπίσθια φώτα θέσης / Φώτα πορείας ημέρας / Φώτα πέδησης / Φωτεινοί δείκτες αλλαγής κατεύθυνσης / Φώτα έκτακτης ανάγκης (alarm) / Φώτα της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας / Αντανακλαστήρες, σημάνσεις ευδιακριτότητας & οπίσθιες πινακίδες σήμανσης / Υποχρεωτικές ενδεικτικές λυχνίες για τον εξοπλισμό φωτισμού / Άξονες / Τροχοί & ελαστικά / Σύστημα ανάρτησης / Πλαίσιο & εξαρτήματα πλαισίου / Λοιπός εξοπλισμός
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ
 • Η δοκιμή γίνεται σε φρενόμετρο. Κατά τη δοκιμή στο φρενό­μετρο ελέγχονται:
 • Η συνολική απόδοση του συστήματος πέδησης
 • Η διακύμανση των δυνάμεων πέδησης κατά τη διάρκεια πλήρους περιστροφής τροχού (οβαλότητα)
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΩΝ
 • Με τη χρήση φωτομέτρου προσδιορίζεται εάν η σκόπευση και η ένταση των φανών διασταύρωσης και πορείας είναι εντός των ορίων που καθορίζονται.
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
 • Με τη χρήση αναλυτή καυσαερίων ελέγχονται εάν οι εκπομπές καυσαερίων των βενζινοκίνητων ή υγραεριοκίνητων οχημάτων υπερβαίνουν τα επίπεδα που ορίζει ο κατασκευαστής. Οι ρύποι που μετρά ο αναλυτής καυσαερίων είναι το μονοξείδιο (CO), οι υδρογονάνθρακες (HC).

Έλεγχος βαρέων οχημάτων


ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
 • Ταυτοποίηση οχήματος / Σύστημα πέδησης / Σύστημα διεύθυνσης / Ορατότητα / Φώτα διασταύρωσης & πορείας / Εμπρόσθια & οπίσθια φώτα θέσης / Φώτα πλευρικής σήμανσης / Φώτα όγκου / Φώτα πορείας ημέρας / Φώτα πέδησης / Φωτεινοί δείκτες αλλαγής κατεύθυνσης / Φανοί έκτακτης ανάγκης (alarm) / εμπρόσθια & οπίσθια φώτα ομίχλης / Φώτα οπισθοπορείας / Φώτα της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας / Αντανακλαστήρες, σημάνσεις ευδιακριτότητας & οπίσθιες πινακίδες σήμανσης / Υποχρεωτικές ενδεικτικές Λυχνίες για τον εξοπλισμό φωτισμού / Άξονες / Τροχοί & ελαστικά / Σύστημα ανάρτησης / Πλαίσιο & εξαρτήματα πλαισίου / Θάλαμος (καμπίνα) οδηγού & αμάξωμα / Λοιπός εξοπλισμός
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ
 • Η δοκιμή γίνεται σε φρενόμετρο ή, εάν δεν είναι δυνατόν για τεχνικούς λόγους, σε οδό με χρήση καταγραφικού επιβραδυνσιομέτρου, ώστε να καθορίζεται ο λόγος πέδησης σε σχέση με τη μέγι­στη επιτρεπόμενη μάζα ή, στην περίπτωση ημιρυ­μουλκούμενου, σε σχέση με το άθροισμα των επιτρεπομένων φορτίων ανά άξονα.

Κατά τη δοκιμή στο φρενόμετρο ελέγχονται:
 • Η συνολική απόδοση του συστήματος πέδησης
 • Οι δυνάμεις πέδησης που αναπτύσσονται σε κάθε τροχό του ίδιου άξονα (μονόπλευρη πέδηση)
 • Η διακύμανση των δυνάμεων πέδησης κατά τη διάρκεια πλήρους περιστροφής τροχού (οβαλότητα)
 • Η απόδοση του χειροφρένου
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ – ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ
 • Με τον κατάλληλο εξοπλισμό (συγκλισιόμετρο/αποκλισιόμετρο), ελέγχεται η ευθυ­γράμμιση των διευθυντηρίων τροχών.
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΩΝ
 • Με τη χρήση φωτομέτρου προσδιορίζεται εάν η σκόπευση και η ένταση των φανών διασταύρωσης και πορείας είναι εντός των ορίων που καθορίζονται.
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
 • Με τη χρήση αναλυτή καυσαερίων ελέγχονται εάν οι εκπομπές καυσαερίων των βενζινοκίνητων ή υγραεριοκίνητων οχημάτων υπερβαίνουν τα επίπεδα που ορίζει ο κατασκευαστής. Οι ρύποι που μετρά ο αναλυτής καυσαερίων είναι το μονοξείδιο (CO), οι υδρογονάνθρακες (HC) καθώς και ο συντελεστής λάμδα (λ) που δεν αποτελεί ρυπαντή σε οχήματα με προηγμένο σύστημα ελέγχου των εκπομπών. Με τη χρήση αιθαλόμετρου ελέγχεται εάν η θολερότητα (K) των καυσαερίων των πετρελαιοκίνητων οχημάτων υπερβαίνει το επίπεδο που επιτρέπουν οι τιμές που καθορίζονται.

Κάρτα ελέγχου καυσαερίων

 • Όλα τα οχήματα είναι υποχρεωμένα να εφοδιαστούν με  Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.).

 • Τα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης & τα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης με μικτό βάρος έως 3,5 τόνους υποχρεούνται να εφοδιαστούν με  Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων, 1 χρόνο από την πρώτη κυκλοφορία τους.
 • Τα Επιβατικά Δημοσίας Χρήσης (ταξί) και τα οχήματα με μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων υποχρεούνται να εφοδιάζονται με Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων κάθε 6 μήνες.

Σε όχημα που υποβάλλεται σε Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος καυσαερίων, το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) επέχει θέση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) με χρονική ισχύ ίση με αυτήν της Κάρτας.

Εκούσιος τεχνικός έλεγχος

ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 • Ο εκούσιος τεχνικός έλεγχος οχημάτων ταξινομημένων στη χώρα μας διενεργείται σε ένα ή περισσότερα από τα συστήματα του οχήματος. Εκούσιος τεχνικός έλεγχος δεν διενεργείται σε όχημα που είχε την υποχρέωση υποβολής σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο και δεν είναι εφοδιασμένο με Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή το όχημα υποβάλλεται σε πλήρη περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

Πριν από την έναρξη του εκούσιου τεχνικού ελέγχου για κάθε όχημα, ο κάτοχος του οχήματος  ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του:
 • Υποβάλλει αίτηση στην οποία αναφέρει ότι επιθυμεί τη διενέργεια εκούσιου τεχνικού ελέγχου στο όχημά του σε ένα ή περισσότερα συστήματά του ή στο σύνολο των συστημάτων.
Επιδεικνύει τα εξής στοιχεία:
 • Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος,
 • Το ΔΤΕ, εφόσον το όχημα είχε τη σχετική υποχρέωση, την αστυνομική ταυτότητα του προσκομίζοντος το όχημα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που εναλλακτικά μπορεί να γίνει αποδεκτό για την ταυτοπροσωπία.

Συστήματα που ελέγχονται κατά τον εκούσιο έλεγχο.
 • Οπτικές ελλείψεις, Έλεγχος Καυσαερίων, Έλεγχος Ευθυγράμμισης, Έλεγχος Ανάρτησης, Έλεγχος Συστήματος Πέδησης, Έλεγχος Φώτων

Μετά την ολοκλήρωση του εκούσιου τεχνικού ελέγχου
 • Εκδίδεται Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ) στο οποίο:
 • Συμπληρώνονται τα στοιχεία του οχήματος, του ιδιοκτήτη του ή του νόμιμου εκπροσώπου του και η ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου, Ως αποτέλεσμα ελέγχου αναγράφεται κατά περίπτωση η φράση «χωρίς ελλείψεις» ή «Δευτερεύουσες ελλείψεις». Ως είδος ελέγχου αναγράφεται «Εκούσιος τεχνικός έλεγχος». Αναγράφονται οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν. Δεν συμπληρώνεται ημερομηνία επόμενου ελέγχου. Στο χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η φράση «Εκούσιος τεχνικός έλεγχος.

Το παρόν δεν επέχει θέση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου. Δεν επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος το ΕΣΤΕ.

Αρχικός ειδικός έλεγχος υγραεριοκίνησης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΥΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
 • Μετά την εγκατάσταση σε όχημα συστήματος υγραεριοκίνησης, δηλαδή των συσκευών και των εξαρτημάτων που του προσδίδουν την ικανότητα να χρησιμοποιεί για την κίνησή του και υγραέριο, η διασκευή εγκρίνεται από ΚΤΕΟ.
 • Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της διασκευής λαμβάνεται η αναφερόμενη στην υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη υγραεριοκίνησης. Η δήλωση της εγκατάστασης υγραερίου πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα εγκατάστασης.
 • Στην περίπτωση που η προσκόμιση του οχήματος για έλεγχο γίνει μετά την πάροδο ενός μηνός από την ημερομηνία πραγματοποίησης της διασκευής, ειδοποιείται αυθημερόν η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, διότι αυτή συνιστά αλλαγή κυρίων χαρακτηριστικών οχήματος και πρέπει να δηλωθεί εντός μηνός.
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 • Αίτηση για τη διενέργεια του ειδικού ελέγχου διασκευής, Άδεια κυκλοφορίας, Ταυτότητα  ή  δίπλωμα οδήγησης του οδηγού, Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ αν το όχημα έχει υποχρέωση, Υπεύθυνη  δήλωση  εγκαταστάτη  υγραεριοκίνησης.
 • Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία διενέργειας της διασκευής του οχήματος από τον υπεύθυνο τεχνικό πρέπει να ταυτίζεται με την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης ή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για την τοποθέτηση του συστήματος υγραεριοκίνησης
 • Πρωτότυπη απόδειξη ή τιμολόγιο πώλησης υλικών και πρωτότυπη απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος, από τις οποίες θα προκύπτει ότι όλα τα υλικά είναι καινούργια
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία της ξένης δήλωσης συμμόρφωσης, επικυρωμένη φωτοτυπία της μετάφρασής της και σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης, αν πρόκειται για καταλυτικό όχημα.

Κατά τον ειδικό τεχνικό έλεγχο διασκευασμένου οχήματος με την εγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης διενεργούνται  από  το  ΚΤΕΟ  οι  ακόλουθοι  έλεγχοι:
  • Ελέγχεται αν τα απαραίτητα κατασκευαστικά στοιχεία για ένα σύστημα υγραερίου είναι εγκαταστημένα, τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα και φέρουν τη σήμανση εξαρτήματος LPG, καθώς και αν κάθε δεξαμενή καυσίμου φέρει συγκολλημένη την υποχρεωτική επί αυτής πινακίδα σήμανσης με συγκεκριμένα στοιχεία, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα.
  • Ελέγχεται επίσης αν τα συστήματα, συσκευές και εξαρτήματα που προορίζονται για τη μετασκευή οχημάτων σε υγραεριοκίνητα είναι κοινοποιημένα από την Δ/νση Τεχνολογίας του ΥΠΥΜΕΔΙ.
  • Διενεργούνται οπτικοί έλεγχοι σε όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης.
  • Διενεργείται έλεγχος καυσαερίων του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που εφαρμόζονται κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

Εφόσον δεν παρατηρηθούν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των παραπάνω ελέγχων, χορηγείται πρακτικό έγκρισης της διασκευής το οποίο εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα,  ένα για τον κάτοχο του οχήματος, ένα για την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας που θα εκδώσει τη νέα άδεια κυκλοφορίας και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ.
Το ΚΤΕΟ που διενήργησε τον ειδικό τεχνικό έλεγχο διασκευής οχήματος λόγω εγκατάστασης συστήματος υγραεριοκίνησης αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας: το πρακτικό έγκρισης της διασκευής την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του διενεργήσαντος τη διασκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνικού
Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας με την αναγραφή: χρησιμοποιούμενο καύσιμο είναι και το υγραέριο LPG

Eιδικός έλεγχος έγκρισης απεγκατάστασης υγραεριοκίνησης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
 • Μετά την απεγκατάσταση από το όχημα του συστήματος υγραεριοκίνησης, δηλαδή των συσκευών και εξαρτημάτων που του προσδίδουν την ικανότητα να χρησιμοποιεί για την κίνησή του και υγραέριο, διενεργείται «ειδικός» τεχνικός έλεγχος από ΚΤΕΟ για την έγκριση της διασκευής.
 • Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της απεγκατάστασης λαμβάνεται η αναφερόμενη στην υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη υγραεριοκίνησης. Στην περίπτωση που η προσκόμιση του οχήματος για έλεγχο γίνει μετά την πάροδο ενός μηνός από την ημερομηνία πραγματοποίησης της απεγκατάστασης, ειδοποιείται αυθημερόν η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, διότι ότι αυτή συνιστά αλλαγή κυρίων χαρακτηριστικών οχήματος και πρέπει να δηλωθεί εντός μηνός.

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι να διαπιστωθεί αν η γενόμενη διασκευή επανέφερε το όχημα στην προγενέστερη κατάστασή του.
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 • Αίτηση για τη διενέργεια του ειδικού ελέγχου διασκευής, Άδεια κυκλοφορίας, Ταυτότητα  ή  δίπλωμα οδήγησης του οδηγού, Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ αν το όχημα έχει υποχρέωση, Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη υγραεριοκίνησης.
 • Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία διενέργειας της διασκευής του οχήματος από τον υπεύθυνο τεχνικό πρέπει να ταυτίζεται με την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης ή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για την απεγκατάσταση του συστήματος υγραεριοκίνησης.
 • Πρωτότυπη απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος, για την απεγκατάσταση του συστήματος υγραεριοκίνησης.

Κατά τον ειδικό τεχνικό έλεγχο διασκευασμένου οχήματος αναφορικά με την απεγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης διενεργούνται από το ΚΤΕΟ οι ακόλουθοι έλεγχοι:
 • Διενεργείται οπτικός έλεγχος για την επιβεβαίωση της ορθής και πλήρους απεγκατάστασης από το όχημα των εξαρτημάτων τα οποία καταγράφονται στην υπεύθυνη δήλωση. Διενεργείται έλεγχος καυσαερίων του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που εφαρμόζονται κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

Εφόσον δεν παρατηρηθούν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των παραπάνω ελέγχων, χορηγείται πρακτικό έγκρισης της διασκευής το οποίο εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο του οχήματος, ένα για την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας που θα εκδώσει τη νέα άδεια κυκλοφορίας και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ.
Το ΚΤΕΟ που διενήργησε τον ειδικό τεχνικό έλεγχο διασκευής οχήματος λόγω εγκατάστασης συστήματος υγραεριοκίνησης αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας: το πρακτικό έγκρισης της διασκευής, την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του διενεργήσαντος τη διασκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνικού.
Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας διαγράφοντας από χρησιμοποιούμενο καύσιμο το υγραέριο LPG.

Περιοδικός τεχνικός έλεγχος υγραεριοκίνητων οχημάτων

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχήματος που χρησιμοποιεί υγραέριο (LPG) ως καύσιμο, το ΚΤΕΟ που διενεργεί τον έλεγχο οφείλει να αναζητήσει από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ή από το ΚΤΕΟ στο οποίο διεξήχθη ο αρχικός τεχνικός έλεγχος έγκρισης της διασκευής, φωτοαντίγραφο της αρχικής υπεύθυνης δήλωσης της διασκευής του εγκαταστάτη μηχανικού.

 • Αν η ανωτέρω αρχική υπεύθυνη δήλωση δεν είναι εφικτό να ανευρεθεί υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη συστημάτων υγραερίου, η οποία δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου του υπευθύνου τεχνικού πέραν του ενός μηνός από την ημερομηνία προσκόμισης του οχήματος για τεχνικό έλεγχο.
 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ LPG  ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚ  ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
 • Στην περίπτωση αντικατάστασης ενός εκ των τριών βασικών εξαρτημάτων του συστήματος, δηλαδή της δεξαμενής, του εξαεριωτή / ή υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονας) εφόσον υφίσταται ή της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου, διεξάγεται εκ νέου ειδικός τεχνικός έλεγχος έγκρισης της διασκευής.
 • Για την περίπτωση αυτή δεν απαιτείται έκδοση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας νέας άδειας κυκλοφορίας. Υποβάλλεται υπεύθυνη  δήλωση  εγκαταστάτη  υγραεριοκίνησης. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία διενέργειας της διασκευής του οχήματος από τον υπεύθυνο τεχνικό πρέπει να ταυτίζεται με την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης ή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για την απεγκατάσταση του συστήματος υγραεριοκίνησης.
 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (LPG) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΣ
 • Είναι δυνατή η ταξινόμηση των αυτοκινήτων που εισάγονται ως μεταχειρισμένα στη χώρα και χρησιμοποιούν καύσιμο LPG (με αντίστοιχη αναγραφή στο πιστοποιητικό τελωνείου), εφόσον έχει εκδοθεί έγκριση τύπου ή προκύπτει από την ξένη άδεια κυκλοφορίας ότι το χρησιμοποιούμενο καύσιμο είναι LPG. Σε αυτή την περίπτωση και πριν τη διενέργεια του προβλεπομένου τεχνικού ελέγχου εκδίδεται υπεύθυνη δήλωση  εγκαταστάτη  υγραεριοκίνησης. Στην αναφερόμενη δήλωση θα αναγράφονται αντί του αριθμού κυκλοφορίας το εργοστάσιο κατασκευής, ο εργοστασιακός τύπος και ο αριθμός πλαισίου του οχήματος. Εφόσον τα εγκατεστημένα εξαρτήματα δεν είναι κοινοποιημένα από τη Υπηρεσία μας, ο υπεύθυνος τεχνικός θα αναγράφει για κάθε εξάρτημα τα στοιχεία του ( π.χ. εργοστάσιο - τύπος ) εφόσον υφίστανται τέτοια. Στη συνέχεια προσκομίζεται το όχημα στο ΚΤΕΟ για τον τεχνικό έλεγχο. Το ΚΤΕΟ εκδίδει ΔΤΕ με την παρατήρηση «Φέρει συσκευή υγραεριοκίνησης σύμφωνα με την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση....» επισυνάπτοντας και επικυρώνοντας την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση που αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την ταξινόμηση του οχήματος.
 
ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ LPG
 • O κάτοχος του οχήματος, θα προσκομίζει στο ΚΤΕΟ πριν την διενέργεια του πρώτου περιοδικού ελέγχου βεβαίωση του επίσημου εισαγωγέα του οχήματος, στην οποία θα αναγράφονται τα εξαρτήματα του συστήματος υγραεριοκίνησης που είναι εγκατεστημένα στο όχημα, καθώς και οι αριθμοί έγκρισής τους. Το ΚΤΕΟ θα χορηγεί φωτοαντίγραφο της ανωτέρω βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος οφείλει να το προσκομίζει σε ΚΤΕΟ σε κάθε επόμενο περιοδικό έλεγχο του οχήματος.

Με άλλο αέρα

Υπηρεσία Παραλαβής - Παράδοσης του Αυτοκινήτου από το χώρο σας

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image